Pogosta vprašanja in odgovori

 Vprašanja in odgovori s katerimi se pogosto srečujemo pri svojem delu:

 

 

 • Zakaj ne morem izterjati denarja sam?


Seveda lahko poskusite z izterjavo terjatev sami, vendar morate upoštevati več dejavnikov kot so na primer čas, ki ga boste porabili za izterjavo, dodatne zadolžitve zaposlenih, stroški ter spremljava pisne in ustne korespondence, kot je opominjanje ter seveda končni rezultat, ki največkrat ni vzpodbuden. Prednost izterjavalnih agencij je v izdelanih postopkih, vztrajnosti, sistematičnosti, večletnih raznolikih izkušnjah s področja vnovčevanja terjatev ter nenazadnje objektivnem pogledu na terjatev, ki ni obremenjen s predhodnimi odnosi med upnikom in dolžnikom.

 

 • Ali mi lahko zagotovite, da bo terjatev poravnana?


Ne. Pazite se tistih, ki trdijo, da lahko vedno v celoti izterjajo terjatev. Izterjava terjatev in dolgov je postopek, kjer noben odvetnik, strokovnjak na področju terjatev ali agencija za izterjavo ne more v celoti zagotoviti 100% uspešnosti. Nihče ne more zagotoviti kakšna bo odločitev sodišča, na kakšen način bo terjatev poplačana (z denarnimi sredstvi, rubežem premoženja,…) ali, da bo izterjava uspešna v insolventnem postopku (bankrot, stečaj, ipd.). Lahko pa vam v celoti zagotovimo, da bomo ravnali v skladu s profesionalnim in poslovnim kodeksom in si prizadevali naredili vse kar je v naši moči, da boste dolg dobili poplačan.

 

 • Kako dolgo traja, da dolžnik poplača zapadlo terjatev oz. dolg?


Ni zagotovil o poplačilu. Poplačilo terjatev in dolgov lahko traja od 24 ur ali do nekaj mesecev, v primeru sodne izvršbe lahko celo nekaj let. V praksi se je izkazalo, da lahko pričakujete poplačilo terjatve dolga v obdobju treh mesecev.

 

 • Pojasnite delovanje Agencije za izterjevanje in na kakšen način delujejo?


Izterjevalska agencija deluje kot tretja stranka, ločena od upnika, ki želi izterjati neplačan dolg oz. zapadlo terjatev. Poznamo dve osnovni obliki podjetij, ki delujejo na področju izterjave terjatev in dolgov.

1. oblika: Agencija, ki je najeta s strani upnika in deluje v imenu upnika z namenom izterjati dolg. Izterjevalska agencija ni lastnica dolga, temveč upniku zaračuna določen delež od izterjane terjatve. Ta delež se odšteje od izterjanega zneska terjatve. V posameznih primerih se lahko ta strošek prevali tudi na dolžnika.

2. oblika: Izterjevalska agencija odkupi dolg od upnika, plača dogovorjen znesek za terjatev in tako posledično postane lastnica terjatve. Izterjevalska agencija nato sproži postopek izterjave, izterjan znesek pa je last agencije.

 

 • Kakšni so načini izterjave?


V osnovi se izterjevalske agencije poslužujejo pisnih dopisov za izterjavo dolga, telefonskih klicev dolžniku ter morebitnih obiskov dolžnika. Z napredkom elektronskega poslovanja se uporabljajo tudi ti mediji oziroma SMS sporočila, elektronska pošta in podobno. Namen pisne in ustne korespondence je, da se doseže plačilo terjatve v enkratnem znesku ali sporazumno dogovorjenega obročnega odplačevanja dolga. V primeru, da komunikacija z dolžnikom ni uspešna, se poslužujemo sodne izterjave, kjer se z izvršbo preko sodišča želi doseči poplačilo terjatve.

 

 • Imam terjatve, ki mi jih dolžniki ne morejo ali nočejo plačati,  jaz pa bi rad prišel do svojega denarja, a ne vem kako?


Converta d.o.o. vam lahko pomaga, da vse te nadloge spremenite v svoj prihodek. Za vas lahko izvedemo opominjevalni postopek (pisno in telefonsko), pripravimo dogovore o poplačilu terjatve, opravimo poizvedbe o dolžnikovem premoženju v skladu z zakonskimi možnostmi, poiščemo alternativne rešitve za poplačilo terjatev, pripravimo izračun zamudnih in pogodbenih obresti, vodimo evidence o aktivnostih in plačilih, itd.. V kolikor izvensodne aktivnosti niso uspešne, lahko za vas vodimo tudi sodni postopek oziroma sodno izvršbo. Dogovorimo se lahko tudi za odkup terjatev.

 

 • Ali so izterjevalske agencije preagresivne?


Navkljub slabemu slovesu nekaterih izterjevalskih agencij, ki izhaja predvsem iz zgodovine, jih je večina zelo profesionalnih ter upoštevamo veljavne predpise. Izterjevalska agencija stremi k jasnemu cilju, ki je izterjava dolga oz. terjatve in zapadlih terjatev v čim krajšem času in s čim manjšimi stroški. To pa ne pomeni, da je za dosego tega cilja delovati neetično ali v nasprotju s predpisi. Ključ do uspeha je največkrat sistematičnost, vztrajnost ter poznavanje problematike. Izterjava terjatve in izvršba je tako hitrejša, učinkovita in cenejša.

 

 • Ali me lahko izterjevalec kontaktira kadarkoli in kjerkoli?


Posamezne države imajo različno urejeno to področje, sami pa smo se odločili da klicev običajno ne opravljamo izven običajnih ur telefonskih razgovorov oziroma pred 7.30 uro zjutraj ter po 20.00 uri zvečer.

 

 • Na kakšen način so izterjevalske agencije plačane?


Večina agencij deluje na osnovi nadomestila v višini dogovorjenih odstotkov glede na izterjano terjatev in tako obdržijo delež izterjanega denarja. Nekatere agencije izvajamo tudi verižne kompenzacije ali izvedemo odkup zapadlih terjatev. Nakup in cena terjatve je odvisna od »bonitete« terjatve. Z nakupom izterjevalska agencija postane novi upnik in nosi ves riziko v zvezi z izterjavo, razen v kolikor si ne pridrži regresne pravice. V vsakem primeru Agencija od dolžnika terja celoten znesek glavnice terjatve, zamudne obresti in vse stroške, ki so nastali pri izterjavi (v primer sodne izterjave). Dobiček agencije je tako razlika med plačilom terjatve originalnemu upniku in  končnim izterjanim zneskom. Ko je dolg enkrat izterjan s strani Agencije, dolžnik nima več nobenih obveznosti do prvotnega upnika. Prav tako obstajajo oblike plačila, ko stroške izterjave plača dolžnik (pravna osnova), ali da upnik plača določen fiksen strošek za posamezno storitev (npr. pošiljanje SMS, dopisov, ipd.)


Naše nadomestilo je odvisno od starosti dolga, zneska dolga, bonitetne ocene upnika ter dolžnika, porekla dolga ter drugih elementov. Pošljite nam povpraševanje in posredovali vam bomo točen izračun.

 

 • Ali moram Izterjevalski agenciji kot dolžnik plačati še kakšen dodaten znesek v zvezi z izterjavo dolga?


Izterjevalskim agencijam ni dovoljeno zaračunavati večjega zneska kot je sam dolg, pri čemer pa je potrebno glavnici prišteti še zamudne obresti ter morebitne stroške. Potrebno je poudariti, da je veliko odvisno tudi od podpisane pogodbe med prvotnim upnikom in dolžnikom. V kolikor pogodba ali splošni pogoji poslovanja navajajo, da je kupec dolžan poravnati določene stroške kot so na primer: stroški izterjave, zamudne obresti, stroški pravnega svetovanja ter stroški, ki so nastali zaradi zamude plačila, obstaja dolžnost plačila tudi tovrstnih stroškov. Takšni stroški so lahko dodani k prvotni terjatvi. Pozorno preberite pogodbo ali pisni dogovor sklenjen med upnikom in dolžnikom. Prav tako lahko posamezni predpisi podrobneje urejajo to področje, npr. predpisi s področja varovanja potrošnikov. Izterjava terjatev in izvršba poteka v skladu z dogovorom med upnikom in izterjevalno agencijo.

 

 • Ne želim se ukvarjati z izterjavo, raje bi se posvetil svoji osnovni dejavnosti. Ali Converta d.o.o. odkupuje že zapadle terjatve in kakšen odstotek si vzamete?


Converta d.o.o. je specializirana za odkup zapadlih terjatev. Preko nas poteka že za več milijonov evrov izvršb, izkušnje pa imamo s terjatvami do fizičnih in pravnih oseb iz naslova kreditov, leasinga, neplačanih storitev in blaga ter povračila zavarovalnih odškodnin. Ker gre za že zapadle terjatve, vas prosimo, da pripravite seznam terjatev za odkup, mi pa vam bomo pripravili konkretno ponudbo. Diskont na posamezno terjatev je namreč odvisen od večjega števila dejavnikov. Odkup zapadle terjatve izvedemo hitro, denar pa vam nakažemo takoj.

 

 • Ali Converta d.o.o. prevzame kakšno tveganje ob podpisu pogodbe o sodelovanju pri vnovčevanju terjatev?


Converta d.o.o. za storitev vnovčevanja terjatev za stranke zaračunava provizijo v % od izterjanega zneska. Kar pomeni, da so naši zaslužki odvisni od naše uspešnosti. Nosimo vso stroškovno tveganje, v kolikor pri vnovčevanju nismo uspešni, saj ne zahtevamo plačila provizije v primeru neuspešne izterjave. Šele ob dolžnikovem plačilu zaračunamo provizijo, ki je predčasno dogovorjena in zapisana v pogodi in sicer v % od izterjanega zneska. Za konkretne primere so mogoči tudi drugačni načini zaračunavanja nadomestila. Izterjava terjatev in izvršba je tako za naše stranke hitra in enostavna.

 

 • Katere podatke potrebujete za izterjavo dolga oziroma zapadle terjatve?


Za izterjavo terjatve potrebujemo naslednje podatke:

 • Polno ime in naslov upnika
 • Matično ali davčno številko podjetja - upnika
 • Telefonsko in faks (kontaktno) številko
 • Polno ime in naslov dolžnika
 • Matično ali davčno številko podjetja - dolžnika
 • Znesek terjatve
 • Datum izdaje računa, zapadlost računa
 • Kopije ostale dokumentacije (pisni opomini, izjave, zapiski telefonskih pogovorov ter ostale podatke povezane z zgodovino dolga)

Pomagate si lahko tudi z izpolnitvijo obrazca.

 

 • Kaj mora vsebovati seznam terjatev za odkup?


Odkup terjatve temelji temelji na pridobitvi osnovnih podatkov o:

 • terjatvi (datum zapadlosti, vrednost)
 • upniku (firma, naslov oziroma sedež)
 • dolžniku (firma, naslov oziroma sedež)
 • kontaktni podatki upnika
 • vsebini posla na podlagi katerega je nastala terjatev (kratek opis poslovnega razmerja, dosedanje aktivnosti glede izterjave, ali dolžnik ugovarja terjatvi, ipd.)
 • dokumentih, ki dokazujejo obstoj terjatev


Po pridobitvi dokumentacije se izločijo terjatve za katere ne obstaja možnost izterjave (npr. prepozna prijava v stečajnem postopku, dolžnik umrl brez premoženja, ipd.), ostale terjatve pa so predmet vrednotenja.

Obrazce za pomoč pri opisu terjatev s katerimi razpolagate najdete v obrazcu "Obrazec za vpis terjatev".

 

 • Ali mi lahko pomagate v primeru, ko je dolžnik v likvidaciji ali stečaju?


V primeru stečaja, prisilnih poravnav ter likvidacij podjetij veljajo posebna pravila glede postopkov vnovčevanja terjatev in premoženja dolžnika. V praksi opažamo, da ni dovolj samo prijaviti terjatev v stečaju ter nato čakati na morebitno poplačilo ampak je potrebno še naprej aktivno spremljati postopek. Naše podjetje vam lahko svetuje oziroma pomaga pri pripravi vlog kot tudi spremljavi poteka postopka stečaja ali prisilne poravnave. Izterjava terjatev in dolgov med likvidacijksim ali stečajnim postopkom je z nami bolj enostavna. Prepričajte se!

 

 • Katere podatke mora dolžnik posredovati v zvezi z dolgom/ terjatvijo, če trdi da je terjatev že poplačana?


V primeru, da dolžnik trdi, da je terjatev že odplačana, je dolžan posredovati dokazila o plačilu terjatve, kot so: bančni izpisek o plačilu, kjer je jasno navedeno ime banke, datum plačila in številka transakcijskega računa. Običajno je na takšnem izpisku naveden tudi namen plačila.

 

 • V kolikšnem času Converta d.o.o. poravna odkupljeno terjatev, kakšen % vzame in ali zahteva regres?


Converta d.o.o. se po pregledu terjatev odloči ali so terjatve zanimive za odkup in izdela konkretno ponudbo. V primeru dogovora pripravi ustrezne pogodbe odkupu terjatev, priloge in obvestila o prenosu terjatve za dolžnike. Converta d.o.o. poravna dogovorjeni znesek v skladu s podpisano pogodbo, običajno naslednji delovni dan po izpolnitvi pogojev iz podpisane pogodbe o odkupu terjatev . Pravica do regresnega zahtevka je odvisna od konkretnega primera.

 

Na vrh