Verižne kompenzacije

Imate zapadle in neplačane terjatve? Vam vaši kupci ne plačujejo v skladu z dogovorom in postavljenimi roki? Morda imate posledično tudi sami težave s plačili vašim dobaviteljem? 

Nenehno dogovarjanje o načinu plačila in izterjava vam vzame veliko časa in denarja?  Nudimo vam možnost izpeljave klasične verižne kompenzacije. Vprašajte nas >>


Za pripravo in izvedbo verižne kompenzacije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

 • terjatev mora biti vsaj vzajemna
 • terjatvi morata biti istovrstni
 • terjatev mora biti zapadla
 • terjatev mora biti iztožljiva
 • terjatev mora biti likvidna in resnična.

 

Preberite več v najpogostejših vprašanjih - FAQ!


Nudimo vam:


Hitro izvedbo kompenzacij, da lahko vzdržujete dobro likvidnost, večjo gospodarsko aktivnost in zmanjšate terjatveno tveganje. S profesionalnim in diskretnim svetovanjem Usmerjamo prihodnost!

Obrazce za pomoč pri opisu terjatev s katerimi razpolagate najdete na tej povezavi. 

 


 

SPLOŠNI POGOJI K VERIŽNI KOMPENZACIJI

 

1. člen (Pomen izrazov)
 

 • »Verižna kompenzacija« je sestavljen pravni posel, s katerim se stranke s pomočjo organizatorja med seboj dogovorijo, da bodo kompenzirale medsebojne terjatve v zaključeni krožni verigi z namenom, da obveznosti prenehajo brez nepotrebnega denarnega toka;
 • »Organizator« je družba Converta d.o.o., Ljubljana in nastopa kot organizator pogodbe z določenimi pravicami in obveznostmi, praviloma pa nastopa tudi kot prvi upnik, v kolikor to ni posebej izključeno;
 • »Stranka« je miÅ¡ljen vsak gospodarski subjekt, ki pristopi k verižni kompenzaciji;
 • »Veriga strank« je zaporedje upniÅ¡ko dolžniÅ¡kih razmerij med strankami verižne kompenzacije
 • »Prvi upnik« je stranka, ki ima v predlagani verigi zgolj terjatev brez obveznosti;
 • »Prvi dolžnik« je stranka, ki ima v predlagani verigi zgolj obveznost brez terjatve;
 • »Pogodba o verižni kompenzaciji« (v nadaljevanju Pogodba) je skupek vseh dogovorjenih pravnih pravil, ki jih za posamezno verižno kompenzacijo pripravi organizator ter ki jih stranke sprejmejo s podpisom izjave o pristopu k verižni kompenzaciji, obsega pa tako dogovor glede medsebojnih pravic med strankami, kot dogovor o pravicah in obveznostih med stranko in organizatorjem.

 

2. člen (Obveznosti in pravice organizatorja)

Organizator si je dolžan prizadevati, da organizira zaključeno verigo strank, katerih obveznosti se lahko medsebojno krožno kompenzirajo in stranke povabiti k zapiranju odprtih terjatev s pristopom k verižni kompenzaciji.

Organizator je dolžan preveriti obstoj stranke in obstoj terjatve s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Organizator si mora prizadevati, da organizira verigo, s katero se zapre največja možna vsota obveznosti.

V primeru sklenitve uspešne verižne kompenzacije, je organizator upravičen do nagrade, ki je posebej določena v pristopni izjavi k verižni kompenzaciji.

 

3. člen (Odgovornost)

Organizator ne odgovarja za obstoj, izterljivost ali druge pravne napake terjatev, ki so vključene v verižno kompenzacijo. Vsaka stranka s pristopom k verižni kompenzaciji odgovarja za obstoj in izterljivost terjatve, s katero vstopa v verižno kompenzacijo.

 

4. člen (Pravna narava posla)

Sistem verižnih kompenzacij je večstranski dogovor o pogojni verižni odpovedi dolga, urejen z 318. členom Obligacijskega zakonika.

Vsaka stranka, ki vstopa v verižno kompenzacijo, se odpoveduje terjatvi s katero vstopa v verižno kompenzacijo, pod pogojem, da je krog verižne kompenzacije sklenjen. Prvi upnik se terjatvi ne odpoveduje, razen v delu, ki ga priznava kot morebitni diskont.


 
5. člen (Način izvedbe)

Stranka je dolžna pred vstopom v sistem verižnih kompenzacij organizatorju predložiti izjavo o pristopu k verižni kompenzaciji, obrazec o terjatvah, ki jih stranka vlaga v verižno kompenzacijo ter dokumentacijo, ki izkazuje obstoj terjatve (verodostojno listino ali izvršilni naslov, kot opredeljeni po Zakonu o izvršbi in zavarovanju).

Z izjavo se stranka zavezuje, da se bo, pod pogojem vzpostavitve zaključenega kroga enakovrednih odpovedi dolga, odpovedala terjatvi, ki jo vlaga v verižno kompenzacijo, v zameno pa postane prosta enakovredne obveznosti, ki jo ima do svojega upnika, ki nastopa v verižni kompenzaciji.

Organizator na podlagi prejetih izjav ter ostale dokumentacije organizira zaključeno verigo strank, ki sodeluje v posamezni verižni kompenzaciji.

Seznam verige strank s podatki o terjatvah, zlasti o višini, naravi ter oznaki dokumenta, ki izkazuje terjatev, organizator posreduje v potrditev vsem strankam. Verižna kompenzacija je sklenjena, ko seznam pravočasno potrdijo vse stranke verižne kompenzacije, s čimer se šteje, da so se pod pogoji posla odpovedale terjatvam do svojih upnikov.

Vsaka stranka s potrditvijo seznama, pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo potrjuje, da:

 • da je imetnica terjatve, ki jo vlaga v verižno kompenzacijo
 • da poseduje vse originalne dokumente, ki dokazujejo obstoj terjatve
 • ni v postopku insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 • na terjatvi tretje osebe nimajo drugih pravic, zlasti ne zastavne pravice
 • terjatev ni sporna oz. prerekana, nit s strani upnika, niti s strani tretjih oseb
 • terjatev v nobeni obliki ni odstopljena tretji osebi
 • je terjatev izterljiva
 • je podpisnik pristopne izjave, kakor tudi podpisnik seznama verižne kompenzacije oseba pooblaščena za zastopanje gospodarskega subjekta
 • je zapiranje terjatve z verižno kompenzacijo običajen način poplačila obveznosti

 

6. člen (Veljavnost)

Predlagana Verižna kompenzacija velja do izpolnitve ali do preklica organizatorja.

Vsaka stranka se s podpisom verižne kompenzacije zaveže, da s terjatvijo, ki je predmet kompenzacije, v času od podpisa pa do končne potrditve kompenzacije, ne bo razpolagala. V primeru, da bi tretja oseba na terjatvi po zakonu pridobila kakšno pravico, se zaveže o tem nemudoma obvestiti organizatorja.

Vsaka stranka verižne kompenzacije lahko stornira svojo udeležbo v verižni kompenzaciji s soglasjem organizatorja. Organizator lahko odreče soglasje le v primeru, da so že bila izvedena delna ali celotna plačila, ki temeljijo na predlagani kompenzaciji. Izpolnjene verižne kompenzacije ni mogoče stornirati.

 

7. člen (Nastanek krožne obveznosti in izpolnitev verižne kompenzacije)

Prvi dolžnik se zaveže, da bo po potrditvi kompenzacije, namesto svojemu neposrednemu upniku, nakazal dolgovani znesek organizatorju, ta pa se zaveže po prejemu  dolgovanega zneska poravnati dogovorjeni znesek prvemu upniku. Višina zneskov ali morebitnih diskontov je dogovorjena v posebnem sporazumu med organizatorjem in prvim dolžnikom oz. prvim upnikom.

V primeru, da obveznost prvega dolžnika iz verižne kompenzacije ni izpolnjena v roku, se verižna kompenzacija šteje za neuspešno, dogovor pa se razveže, o čemer je organizator dolžan obvestiti udeležence.

 

8. člen (Delna plačila)

Verižna kompenzacija je uspešna, ko prvi dolžnik izpolni svojo obveznost do prvega upnika. V primeru, da prvi dolžnik izpolni obveznost le deloma, se kompenzacija ne šteje za uspešno.

V primeru, da se katerokoli dejanje iz verižne kompenzacije šteje za nično, neveljavno ali izpodbito, je razveljavljena celotna verižna kompenzacija, med strankami pa se ponovno vzpostavijo vse kompenzirane terjatve.

Vsa morebitna plačila, ki so bila izvršena med organizatorjem, prvim upnikom in prvim dolžnikom se morajo vrniti po pravilih neupravičene obogatitve.

 

9. člen (Izjave)

Za potrebe verižne kompenzacije se šteje, da je veljavna izjava volje, ki je prejeta po faksu, pri čemer se šteje, da je podpisana oseba pooblaščena za zastopanje, če uporablja žig stranke.

 

10. člen (Splošni pogoji)

Stranke soglašajo, da so seznanjene s predmetnimi splošnimi pogoji. Strinjajo se, da lahko organizator splošne pogoje brez posebnega obvestila spremeni in jih objavi na spletnih straneh www.converta.si/sl/verizne-kompenzacije, ter da bodo ob vsakokratnemu pristopu k kompenzaciji preverile veljavne splošne pogoje. Organizator vsakokratne veljavne splošne pogoje in spletni naslov, kjer so pogoji dostopni, navede v pristopni izjavi in seznamu terjatev.

 

11. člen (Končne določbe)

Ne glede na določbe splošnih pogojev, lahko vsaka stranka z organizatorjem izpogaja posebne pogoje, zaradi česar se ne more sklicevati na določbe 83. člena Obligacijskega zakonika.


Velja od 20.9.2013 dalje.