dpo

OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Converta d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana, 059 077 086, info@converta.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Poslovne storitve Primož Perger s.p., Aleševa ulica 5, 2341 Limbuš, telefon +386 40 292 004, dpo@converta.si.

Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Podjetje Converta d.o.o. pri izvajanju svojih poslovnih aktivnosti nastopa kot:

 • upravljalec v skladu z določili člena 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), obdeluje osebne podatke dolžnikov izključno v namene izpolnitve pogodbe, ki jo je dolžnik sklenil s prizadetim upnikom. Izpolnitev navedene pogodbe vključuje izterjavo neporavnanih obveznosti in uveljavljanje zahtevkov za odškodnino, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti in so posledica neizpolnjevanja plačilnih obveznosti s strani dolžnika.
 • upravljalec v skladu s členom 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), obdeluje osebne podatke dolžnikov z namenom izterjave dolgov. Pri tem ima zakoniti interes za izvajanje nadaljnjih ukrepov ter uporabo primernih pravnih sredstev za uveljavljanje svoje pravice do poplačila terjatev.
 • obdelovalec kar vključuje upravljanje terjatev za naročnike (upravljavce), v skladu s členom 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), vključuje obdelavo vaših osebnih podatkov za namene izterjave dolgov na podlagi pogodbe, ki ste jo sklenili z naročnikom (upravljavcem), saj je ta obdelava potrebna za izpolnitev navedene pogodbe. V skladu s členom 6(1)(f) GDPR pa se vaši osebni podatki prav tako obdelujejo za isti namen izterjave dolgov na podlagi zakonitega interesa naročnika (upravljavca), kadar so potrebni dodatni ukrepi zaradi neplačevanja dolgov s strani uporabnika.
 • o vaši zahtevi za uveljavljanje pravic, ki vam pripadajo na podlagi GDPR, odloča upravljavec.

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Pri izvajanju naših aktivnosti obdelujemo naslednje podatke: Ime in priimek dolžnika, datum rojstva, državljanstvo, enotna matična številka (EMŠO), kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o zaposlitvi, kot so poklic, naziv delodajalca, prihodki, vrsta in viri prihodka, bančni račun, premoženjsko stanje dolžnika, vključno z nepremičninami, premičninami in drugimi premoženjskimi pravicami, telefonska številka, naslov elektronske pošte, komunikacija z dolžnikom, vključno s sklepanjem dogovorov, opominjanjem in drugimi oblikami pisne in/ali ustne interakcije, podatki o pogodbah, terjatvah, plačilih, podatki o obstoječem dolgu, kot so vrsta dolga, znesek, obresti, valuta, stroški, in informacije o odplačilu dolga, vključno s plačilnim načrtom in stanjem dolga, podpis, posnetki telefonskih pogovorov, podatki o drugih osebah, ki so bile pogodbene stranke pravnega posla, na podlagi katerega obstaja terjatev (npr. poroki, dediči, zakonci), ter podatki o upravnih ali sodnih postopkih, v katerih dolžnik nastopa kot stranka, v obsegu, ki je povezan s terjatvami upnika in/ali lahko vpliva na poplačilo terjatve (npr. izvršilni postopki, postopki osebnega stečaja ali drugi sodni postopki za varstvo pravic upnika).

Namen obdelave:

Nedvoumna identifikacija posameznika, opravljanje poizvedb pri organih, ki skladno z veljavnimi predpisi posredujejo podatke glede zaposlitve, prebivališča, transakcijskega računa in morebitnih nepremičnin ali premičnin, ki jih ima dolžnik v lasti, pošiljanje opominov in drugih pisanj preko pošte, poročila za naročnike, vodenje postopkov v zvezi z izterjavo dolgov
Osebni podatki so bili pridobljeni iz javno dostopnih evidenc ali so nam bili posredovani s strani prvotnih upnikov, naročnikov in organov, na katere upravljavec skladno z veljavnimi predpisi naslovi prošnjo za poizvedbo o podatkih dolžnika ali neposredno od dolžnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika, pooblaščenca.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Naročniki (upravljavci), sodišča, izvršitelji, odvetniki, v skladu z veljavno zakonodajo, organi, na katere naslavljamo prošnje za poizvedbe, pogodbeni sodelavci (računovodstvo, IT podpora poslovanju, pogodbene agencije za izterjavo) ter drugi prejemniki, če je to potrebno za postopek izterjave in obstaja pravna podlaga.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo:
V primeru da se dolžnik ali naročnik nahajata v tretji državi lahko pride do prenosa osebnih podatkov v tretje države z namenom kontaktiranja dolžnika oziroma obveščanja naročnika v zvezi s členom 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) z namenom izterjave dolgov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov oziroma merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

10 let od dneva zaključka posamezne izterjave.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Pravica dostopa: Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabniki, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • informacije v zvezi z viri, od katerih je upravljavec pridobil osebne podatke,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Na podlagi vaše zahteve vam bo zagotovljena ena brezplačna kopija vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije osebnih podatkov, ki bi jih zahtevali, bo upravljavec zaračunal razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka: Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, vendar le kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani;
 • obdelavi ugovarjate, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • potreben je izbris osebnih podatkov za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca.

Pravica do omejitve obdelave: Od upravljavca imate pravico zahtevati, da omeji obdelavo, kadar:

 • oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov, zato namesto tega zahtevate le omejitev uporabe vaših osebnih podatkov;
 • upravljavec vaših osebnih podatkov ne potrebuje za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Nadalje imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem mi ovirali, kadar:
• obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta in
• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pravico imate, da se vaši osebni podatki ob upoštevanju zgoraj navedenih podatkov neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: +386 12309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne. Dolžniku ni potrebno sporočati zagotoviti osebnih podatkov, vendar je potrebno upoštevati, da lahko takšna odločitev pripelje do začetka vodenja sodnih postopkov zoper dolžnika in posledično bistveno večjih stroškov (npr. sodne takse, odvetniki, izvršitelji, izvedenci, cenilci, ipd.) katere mora dodatno plačati dolžnik.


Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja

Obrazci glede uveljavljanja vaših pravic: Obrazce lahko najdete na naslednjih povezavah:

Zahteva za prenos podatkov
Zahteva za popravek oziroma dopolnitev lastnih osebnih podatkov
Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki