PREDPISI

V nadaljevanju so podani nekateri od najpomembnejših predpisov, ki urejajo dolžniško-upniška razmerja v Republiki Sloveniji:

Zakon o izvršbi in zavarovanju

 

Zakon o finančnem poslovanju podjetij

 

Zakon o pravdnem postopku

 

Obligacijski zakonik

 

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

 

Sodne takse

 

Evropska direktiva za preprečevanje zamud pri plačilih

  • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1): Povezava
  • Evropska direktiva o preprečevanju zamud pri plačilih (v slovenskem jeziku): Povezava
  • Evropska direktiva o preprečevanju zamud pri plačilih (v angleškem jeziku): Povezava