EVROPSKA DIREKTIVA ZA BOJ PROTI PLAČILNI NEDISCIPLINI

Resno opozorilo: ZARADI ZAMUD PRI PLAČILIH SE ZAPIRA PREVEČ SLOVENSKIH IN TUDI EVROPSKIH PODJETIJ!

»Evropa ob zelo velikem številu stečajev in izgub delovnih mest sooča s povsem novimi ekonomskimi in socialnimi izzivi, kljub nekaterim zakonskim spremembam. Zamude pri plačilih se slabšajo. Ne smemo več izgubljati časa. Čas je za spremembe.«

Iz dneva v dan, še posebej za mala in srednje velika evropska podjetja, vedno bolj velja, da lahko zamude pri plačilih njihovih računov povzročijo njihov stečaj ter vodijo do izgube delovnih mest in tudi osebnih tragedij podjetnikov.

To zelo vpliva tudi na čezmejno trgovino saj zaradi zamud pri plačilih, prihaja do administrativnih in finančnih obremenitev.

Plačilna nedisciplina zelo vpliva na celotno ekonomijo Evropske unije.

Najbolj ranljiva pri tej problematiki so mala in srednje velika podjetja ter obrtni sektor (SME podjetja).

Vsaka motnja v toku denarja (likvidnostna sredstva) pomeni razliko med plačilno sposobnostjo in možnostjo stečaja. Ekonomska kriza je prinesla številne težave, od zamude pri plačilih do zmanjševanje razpoložljivost kreditnih linij in bančnih posojil.

Da bi se SME podjetja zaščitila pred zamudami pri plačilih in izboljšali konkurenčnost evropskih podjetij, je bila 16. Februarja 2011 sprejeta Direktiva o boju proti zamudam pri plačilih. Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno pravo najpozneje do 16. marca 2013.

Slovenija je to uredila z razglasitvijo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih dne 18. julija 2012 (ZPreZP-1).

Ali ste vedeli, da so zamude pri plačilih vsako leto vzrok za na tisoče nepotrebnih stečajev?
Evropska komisija želi z omenjeno direktivo pomagati in premagovati težave z zamudami pri plačilih.

Direktiva je pripravljena za namen preprečevanja zamude pri plačilih v trgovinskih poslih, tj. zamud pri plačilih, ki se izvajajo v trgovinskih poslih med podjetji ali med podjetji in javnimi organi.

V kolikor se bodo vsa podjetja držala teh pravil bo ta direktiva ob pravilnem izvajanju državam članicam bistveno pripomogla k likvidnosti podjetij in s tem k zaposlovanju ter rasti.

Direktiva ne vključuje trgovinskih poslov s potrošniki.

Z zamudami pri plačilih se moramo spopasti skupaJ

Vsako podjetje, vsak podjetnik je lahko ključni člen, da se plačilna nedisciplina zaustavi in se ponovno vzpostavi disciplina.

Mala in srednje velika podjetja se pogosto težko zavzamejo za svojo pravico do takojšnjega plačila. Zamude pri plačilih lahko povzročijo visoke stroške; v času in denarju, morebitni spori pa lahko poslabšajo odnose s strankami.

Terjanje plačila je treba poenostaviti, prejem pravočasnega plačila pa mora postati normativ.

»Direktiva o boju proti zamudam pri plačilih« (Direktiva 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih) je orodje EU za boj proti zapoznelim plačilom. To je del evropskega Akta za mala podjetja (SBA) – zelo obsežnega nabora ukrepov, načrtovanih za izboljšanje poslovanja malih in srednje velikih podjetij.

Direktiva zagotavlja pravni okvir za terjanje dolžnikov.

Pravila so preprosta

Če naročnik za blago in storitve ne plača pravočasno (v 30ih dneh za javne organe in v 60ih dneh za podjetja), je vsak dolžnik dolžan plačati obresti in tudi povrniti vse dodatne stroške izterjave svojih upnikov.

Z našo kampanjo vas želimo obvestiti o možnostih boja proti zamudam pri plačilih. Tako vas želimo seznaniti z novo Evropsko direktivo in zagotoviti izmenjavo informacij o najboljših praksah za pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri zagotavljanju takojšnjih plačil.

NEPOZNAVANJE ŠKODUJE
Kaj morate vedeti?

Če ste podjetje, ki sodelujete z javnimi organi - Pomembno pri podpisu pogodbe za sodelovanje z javnim organom:

 • V skladu z Evropsko direktivo vam mora javni organ za nabavljeno blago in storitve plačati najkasneje v 30 koledarskih dneh. V redkih primerih obstaja možnost, da javni organ lahko podaljša to obdobje do največ 60 koledarskih dni. Kateri koli pogodbeni člen, ki določa rok plačila, daljši od 60 dni, bo obravnavan kot izredno nepošten in ga ne bo mogoče uveljaviti ali pa bo podlaga za odškodninski zahtevek.
 • Vsako določilo v pogodbi, ki izključuje zaračunanje zamudnih obresti, bo obravnavano kot izredno nepošteno do upnika in ga ne bo mogoče uveljaviti ali pa bo podlaga za odškodninski zahtevek. Tudi pogodbena določila, ki izključujejo odškodnino za stroške izterjave, bodo obravnavana kot domnevno nepoštena.
 • Zamudna obrestna mera bo za 8 odstotnih točk nad referenčno obrestno mero Evropske centralne banke. O tej meri se ni mogoče pogajati. Vsaka obrestna mera pod tem pragom je načeloma obravnavana kot skrajno nepoštena.

Če pri plačilu zamuja javni organ:

 • Kadar poteče rok plačila in če plačila niste prejeli v roku, ki je v skladu s splošnim pravilom 30 koledarskih dni, lahko brez pošiljanja opomnika uveljavljate zamudno obrestno mero in vse stroške izterjave. Zamudna obrestna mera je fiksna in znaša najmanj 8 odstotnih točk nad referenčno obrestno mero Evropske centralne banke.


Pravico imate, da proti dolžniku tako ukrepate, čeprav vam tega ni treba storiti.

Kaj je novega na področju trgovinskih poslov med javnimi organi in podjetji?

Če ste javni organ, ki sodelujete s podjetjem

 • Dobavljeno blago in storitve morate plačati v 30 dneh
 • V kolikor ne plačate v navedenem roku, dodatno morate še plačati obresti po zakonski stopnji, poleg tega pa morate upniku povrniti stroške izterjave zaradi zamude pri plačilu. Ni potrebno, da prejmete opomin.
 • Zakonsko določena zamudna obrestna mera se poveča za vsaj 8 odstotnih točk nad referenčno obrestno mero Evropske centralne banke. Javni organi ne smejo določiti obrestne mere pod tem pragom.
 • Če ste v pogodbi določili postopek preverjanja ali sprejemanja, ali če je ta zakonsko določen, postopek ne sme presegati 30 koledarskih dni, razen če je drugače izrecno določeno z razpisnim postopkom in v pogodbi.
 • Poleg tega postopek ne sme biti skrajno nepošten do upnika.
 • V zelo redkih primerih je mogoče omejitev roka plačila podaljšati do največ 60 koledarskih dni.

Novi ukrepi so za javne organe obvezni. Ti morajo biti dober zgled zasebnemu sektorju in morajo dokazati svojo zanesljivost ter učinkovitost s spoštovanjem pogodb in pravočasnim plačevanjem.

Povzetek ukrepov

 • Usklajevanje roka plačila, ki velja za plačila javnih organov podjetjem: javni organi morajo za nabavljeno blago in storitve plačati v 30ih dneh ali, le v zelo redkih primerih, v 60ih dneh.
 • Pogodbena svoboda v trgovinskih poslih med dvema podjetjema: podjetja morajo svoje račune plačati v 60ih dneh, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno in če to ni skrajno nepošteno.
 • Podjetja lahko samodejno zahtevajo zamudne obresti in bodo lahko tudi pridobila minimalni fiksni znesek 40 € kot nadomestilo za stroške izterjave. Zahtevajo lahko tudi nadomestilo za vse preostale razumne stroške izterjave.
 • Zakonsko določena zamudna obrestna mera se poveča za vsaj 8 odstotnih točk nad referenčno obrestno mero Evropske centralne banke. Javni organi ne smejo določiti zamudne obrestne mere pod tem pragom.
 • Podjetja lahko lažje izpodbijajo skrajno nepoštena pogodbena določila in prakse pred sodišči.
 • Več preglednosti in ozaveščenosti: Države članice morajo objavljati podatke o zamudnih obrestnih merah, tako da imajo podjetja preprost dostop do podatkov o njih.
 • Države članice spodbujajo k ustvarjanju prostovoljnih kodeksov zaveze k takojšnjemu plačilu.
 • Druge določbe glede zamude pri plačilih ostajajo v veljavi in so bile revidirane, da bi poenostavili dvoumno besedilo in izločili luknje v zakonodaji.
 • Podjetja imajo pravico do uporabe novih ukrepov, čeprav jim tega ni treba storiti. Včasih podjetje morda želi podaljšati rok plačila za nekaj dni ali tednov, da ohrani dober trgovinski odnos z določeno stranko.
 • Novi ukrepi so za javne organe obvezni. Ti morajo dajati zgled in dokazati svojo zanesljivost in učinkovitost s spoštovanjem pogodb in pravočasnim plačevanjem.
 • Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo zakone in predpise, ki so bolj ugodni za upnika kot predpisi direktive.

Kaj je novega na področju trgovinskih poslov med podjetji?

Če ste podjetje, ki trgovinsko posluje z drugim podjetjem, morate vedeti, da:

 • Podjetja morajo svoje račune plačati v 60 dneh, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in če to ni skrajno nepošteno do upnika.
 • Podjetja se lahko tudi dogovorijo o zamudni obrestni meri, če to ni skrajno nepošteno do upnika. Če ni nič dogovorjeno, velja zakonsko določena obrestna mera (vsaj 8 odstotnih točk nad referenčno obrestno mero Evropske centralne banke).

Če ste upnik:

V primeru zamude pri plačilu lahko zahtevate zamudne obresti brez opomnika. Zahtevate lahko tudipovračilo stroškov izterjave za zamudo pri plačilu. Podjetja lahko samodejno zahtevajo zamudne obresti in bodo lahko tudi pridobila minimalni fiksni znesek 40 € kot nadomestilo za stroške izterjave.

Zahtevajo lahko tudi nadomestilo za vse preostale razumne stroške izterjave. Za zaustavitev kakršne koli oblike zlorabe pogajalske moči imate v skladu z direktivo na voljo še druge možnosti za boj proti skrajno nepoštenim določilom in praksam. Pravico imate, da proti dolžniku tako ukrepate, čeprav vam tega ni treba storiti. Ta direktiva vam mora kot evropskemu podjetju, ki se s trgovinskimi posli ukvarja v drugi državi članici, olajšati poslovanje. Od zdaj naprej bo vaša država članica javno objavljala vse pomembne informacije o zamudah pri plačilih, vključno s podatki o obrestni meri, ki velja za ustrezno obdobje. Komisija bo s pomočjo držav članic v spletu objavljala podatke o zamudni obrestni meri.

Koristne povezave:

Za vsa vprašanja nas kontaktirajte na info@converta.si ali na telefonsko številko 059 077 086.