CoVL izvršba s pomočjo portala

COVL IZVRŠBA – KAKO VLOŽITI E-IZVRŠBO COVL  V LJUBLJANI ALI NA PORTALU?

 

Zakon o izvršbi in zavarovanju je skozi čas doživel veliko sprememb. Eno od zelo pomembnih je doživel v letu 2008 z ustanovitvijo Centralnega oddelka za izvršbo na podlagi verodostojne listine, (CoVL). S tem je bil storjen velik korak k informatizaciji slovenskega sodstva (e-sodstvo). Od takrat naprej izvršilni postopek za predloge CoVL izvršb poteka avtomatizirano in v elektronski obliki. Informatizacija izvršilnega postopka in ustanovitev CoVL omogoča elektronsko poslovanje med sodišči in vlagatelji predlogov izvršb z uporabo standardnih informacijskih tehnologij.


IZVRŠILNI POSTOPEK – TRN V PETI SODSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE

V Sloveniji smo se vse od osamosvojitve dalje srečevali z neučinkovitostjo izvršilnega postopka, kar je imelo za posledico nastanek velikih sodnih zaostankov na področju izvršb. Stanje se je sicer skušalo izboljšati z različnimi ukrepi, zlasti spremembami zakonodaje, vendar žal brez bistvenih ukrepov.
Informatizacija izvršilnega postopka je bila del velikega projekta imenovanega E-pravosodje, kot oblike e-poslovanja (e-sodstvo). Namen informatizacije je bil boj za zmanjšanje plačilne nediscipline v Republiki Sloveniji skozi povečanje učinkovitosti sodstva in sodnih postopkov.


COVL V LJUBLJANI IN SLOVENIJI NASPLOH DANES PREDSTAVLJA UVELJAVLJEN NAČIN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA S SODIŠČI

 

Danes je CoVL kot oblika elektronskega vlaganja izvršb v okviru e-sodstva uveljavljen in utečen način elektronskega poslovanja s sodišči.
CoVL izvršba se lahko vloži na dva načina:

  • Fizično (v papirnati obliki) po pošti.
  • Kot e-izvršba CoVL preko portala e-sodstvo (na podportalu e-izvršba).

 

Za vložitev CoVL izvršbe v papirnati obliki je potrebno po priporočeni pošti poslati za to določen obrazec.


V kolikor se posameznik odloči, da bo CoVL izvršbo vložil v papirnati obliki, mora na spletni strani CoVL sodišča pridobiti obrazec z naslovom Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine, ki ga poznamo tudi pod imenim »CoVL obrazec«. Obrazcev se glede na pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka nikakor ne sme kopirati, saj vsak CoVL obrazec vsebuje svojo sklicno številko, na katero se je potrebno sklicevati pri plačilu sodne takse. Ko je obrazec pravilno izpolnjen, se priporočeno pošlje na CoVL sodišče.

 

KAKO POTEKA VLOŽITEV E-IZVRŠBE COVL?

 

Kot smo omenili že zgoraj, se lahko predlog za CoVL izvršbo vloži tudi elektronsko kot e-izvršba CoVL. To se stori na portalu e-sodstvo, postopek pa je relativno enostaven, saj CoVL portal posameznika vodi čez vse potrebne korake. Postopek se prične z brezplačno registracijo, pri kateri edini pogoj predstavlja veljaven e-poštni naslov. Po registraciji elektronski sistem uporabnika vodi skozi celoten postopek in mu tako izpolnjevanje CoVL obrazca precej olajša. Seveda so na portalu e-sodstva priložena tudi navodila za izpolnjevanje obrazca za predlog za CoVL izvršbo.
Če se odločimo za CoVL izvršbo v elektronski obliki, sistem sam izračuna, kolikšna je višina sodne takse, hkrati pa izpiše tudi sklic ter transakcijski račun, kamor je sodno takso potrebno nakazati. Če uporabnik navede napačen sklic ali v roku ne poravna stroška sodne takse, bo sistem predlog za CoVL izvršbo vrnil uporabniku. Predlog je kasneje mogoče ponovno aktivirati, pri čemer bo sistem določil novo sklicno številko, ki jo uporabnik potrebuje za plačilo.


COVL PORTAL DELUJE HITRO IN AŽURNO

 

CoVL portal v več kot 70% primerov že v roku dveh delovnih dni oddano vlogo obdela in upniku pošlje sklep o izvršbi. Poleg tega CoVL portal pošlje sklep o izvršbi in opravljenih poizvedbah glede na predlagana sredstva izvršbe dolžnikovemu dolžniku.
Zgodi se lahko tudi, da so v predlogu za izvršbo izvršilna sredstva, ki po tem, ko sklep že postane pravnomočen, zahtevajo še dodatno ravnanje CoVL sodišča. V tem primeru je naloga portala CoVL, da to zahtevo posreduje pristojnemu CoVL sodišču.


KAKŠNA JE VSEBINA PREDLOGA ZA COVL IZVRŠBO (ALI VSEBINA »E COVL OBRAZCA«)?

 

CoVL obrazec je potrebno tudi pravilno izpolniti. Za pravilno izpolnitev predloga je potrebno poznati vsebino predloga za CoVL izvršbo na podlagi verodostojne listine, kakor ga določa 40. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju:

 

  • identifikacijski podatki o upniku in dolžniku;
  • podatki o računu (verodostojni listini);
  • natančno določena dolžnikova obveznost;
  • sredstvo ali predmet izvršbe;
  • podatki o zamudnih obrestih (možen izračun na spletni strani CoVL sodišča);
  • zahteva po povračilu morebitnih pogodbenih obresti;
  • zahteva po povračilu morebitnih stroškov, ki so nastali v postopku izterjave dolga;
  • zahteva po povračilu sodne takse ter drugi podatki, ki so glede na predmet izvršbe potrebni, da se izvršba lahko opravi.

 

Seveda mora upnik pred vložitvijo narediti poizvedbo po finančnih kazalnikih dolžnika. To lahko stori preko spleta preko dolžnikovih poslovnih partnerjev ali pa preko spletnih aplikacij oziroma poslovnih imenikov.


V PRIMERU NEPLAČANIH ZAPADLIH TERJATEV VAM LAHKO POMAGA TUDI PODJETJE CONVERTA D.O.O.


Vse več podjetij se zaradi plačilne nediscipline sooča z zapadlimi in neporavnanimi terjatvami. Pri tem vam lahko na pomoč priskočimo v podjetju Converta d.o.o., kjer vam z bogatimi izkušnjami in znanjem pomagamo rešiti breme neplačanih zapadlih terjatev.