Zastaranje terjatev

Zastaranje terjatev pomeni, da upnik po določenem času ne more več zahtevati, naj dolžnik izpolni svojo obveznost do njega, to je plača račun in s tem poravna dolg.

Institut zastaranja je uveden predvsem zaradi pasivnosti upnika. Od podjetij se zahteva večja skrbnost ne le pri izpolnjevanju njihovih obveznosti, ampak tudi pri uveljavljanju terjatev.

Zastaranje začne teči prvi dan po dnevu, ko je obveznost nastala oziroma ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti. Kot primer: kupec bi moral naročeno blago plačati najkasneje 15. dne v mesecu. Prodajalec ga je imel 16. dne v mesecu že pravico terjati za plačilo, kar pomeni, da je zastaranje začelo teči 17. dne v mesecu.

Zastaralni roki

Čas, ki je potreben za zastaranje, določa zakon. Upnik in dolžnik ga z dogovorom ne moreta niti skrajšati niti podaljšati. Splošni zastaralni rok je 5 let in velja za vse terjatve, pri katerih zakon ne določa drugačnega zastaralnega roka.

Nekateri posebni zastaralni roki pa so naslednji:

1 leto

 • terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage za potrebe gospodinjstva;
 • terjatve radijske in televizijske postaje za sprejem programov;
 • terjatve poÅ¡te, telegrafa in telefona za uporabo telefonov in poÅ¡tnih predalov, kot tudi druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajÅ¡ih rokih;
 • terjatve za naročnino na občasne publikacije;
 • terjatev za storitve zagotavljanja dostopa do interneta in za storitve, povezane z dostopom do kabelskih in satelitskih radijskih in televizijskih programov;
 • terjatve upravnikov večstanovanjskih hiÅ¡ za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve.

3 leta

 • terjatve, ki izvirajo iz gospodarskih pogodb;
 • terjatve občasnih dajatev (obresti, preživnina);
 • terjatev najemnine;
 • odÅ¡kodninska terjatev za povzročeno Å¡kodo.

10 let

 • terjatev na izstavitev listine za vpis v zemljiÅ¡ko knjigo;
 • terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo (izvrÅ¡ba) ali z odločbo drugega pristojnega organa ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom. Gre za terjatve, katerih obstoj in viÅ¡ino je nedvoumno ugotovilo sodišče ali drug organ.

15 let

 • odÅ¡kodninska terjatev za Å¡kodo, povzročeno z dejanjem spolne zlorabe mladoletne osebe.

 

Kaj je terjatev

Terjatev je na premoženjsko-pravnih in drugih razmerij zasnovana pravica zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali opravo storitve.

Ko podjetje opravi svoje delo, bodisi izvrši storitev ali izdela in proda proizvod, za to izstavi račun. Vsak račun ima rok plačila. Dokler ni poravnan, zahtevek smatramo kot terjatev.