Slabitev terjatev

Terjatev nastane, ko podjetje nekomu proda blago ali zanj opravi storitev in mu izda račun. Na tej podlagi pridobi pravico zahtevati plačilo dolga v določenem roku. Če podjetje oceni, da je poplačljiva vrednost terjatve manjša od knjigovodske, je dolžno terjatev oslabiti.

Katere terjatve oslabiti

Oslabitev se opravi pri dvomljivih terjatvah, torej tistih, pri katerih se domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku. Dejanska višina oslabitve je opredeljena kot razlika med knjigovodsko (osnovno) vrednostjo terjatve in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov od terjatve.

Kako oblikovati popravek

Ko ugotovimo, za koliko je potrebno slabiti terjatev, je potrebno to zavesti v računovodskih izkazih. Knjigovodsko vrednost terjatev je potrebno zmanjšati na kontu popravka vrednosti. Ta popravek se oblikuje na ločenem kontu in popravlja osnovno terjatev. Oblikovani popravek pomeni samo izkazani popravek osnovne terjatve, drugače pa terjatev še vedno obstaja in se na tej osnovi vodijo vse aktivnosti za njeno izterjavo v celoti.

Tako oblikovan popravek vrednosti negativno vpliva na izkaz poslovnega izida, in sicer v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

 

Bonitetne ocene terjatev, podjetje, izterjava terjatev