Kaj je terjatev

Terjatev je na premoženjsko-pravnih in drugih razmerij zasnovana pravica zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali opravo storitve.

Ko podjetje opravi svoje delo, bodisi izvrši storitev ali izdela in proda proizvod, za to izstavi račun. Vsak račun ima rok plačila. Dokler ni poravnan, zahtevek smatramo kot terjatev.

Odloženo plačilo

Terjatve nastanejo zaradi različne dinamike v poslovno-pravnem procesu. Posli, pri katerih bi istočasno prišlo do izpolnitve naročila in plačila računa, so redki. Danes v poslovnem svetu večina podjetij posluje z odloženim plačilom. Plačilni roki za podjetja so zelo različni in znašajo 30, 60, 90 ali še celo več dni.

Dolgoročna terjatev je terjatev, ki zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. Kratkoročna terjatev je terjatev, ki zapade v plačilo v obdobju, krajšem od leta dni.

Večinoma do kupcev

Dolgoročne poslovne terjatve se pojavljajo večinoma do kupcev ali drugih financerjev prodanih proizvodov in opravljenih storitev. Kot dolgoročne terjatve so običajno opredeljeni dani blagovni in potrošniški krediti, dani predujmi in varščine, terjatve iz finančnega najema … Razčlenjujejo se na terjatve do strank v državi in tujini.

Terjatev je dvomljiva, če zanjo obstaja možnost, da ne bo plačana v celoti ali v dogovorjenem roku. Sporna terjatev je v primeru, da zaradi nje nastane spor med upnikom in dolžnikom.