izterjava na podlagi verodostojne listine

Ko ima podjetje težave s pridobivanjem plačila za prodan proizvod ali opravljeno storitev, se lahko za pomoč obrne na sodišče in prisilno izterja terjatev do upnika.

Učinkovito izterjavo omogoča izvršba na podlagi verodostojne listine, tudi e-izvršba. Uvedli so jo, da bi poenostavili in pospešili izvršilne postopke, pa tudi razbremenili zaposlene na sodišču, zlasti v prvi fazi izvršilnega postopka. Postopek poteka samodejno in elektronsko.

Kaj je verodostojna listina

Verodostojne listine so:

  • faktura (tudi obračun obresti);
  • menica in ček s protestom;
  • javna listina (izda državni organ);
  • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk);
  • po zakonu overjena zasebna listina;
  • plačilna lista.

Terjatev, ki izhaja iz verodostojne listine, mora biti zapadla. Če zapadlost terjatve iz verodostojne listine ni razvidna, mora upnik predložiti pisno izjavo o zapadlosti in navesti dan zapadlosti.

Plačati je potrebno sodno takso

Predlog za izvršbo se v papirnati obliki vlaga na posebej predpisanem obrazcu, ki ga določa pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka. Možno je tudi vlaganje na elektronskem portalu, pri čemer se mora upnik registrirati.

Ko so vneseni vsi potrebni podatki, bo moral upnik plačati sodno takso. Šele ko jo poravna, je izvršba vložena. Če plačilo takse ni opravljeno v roku 8 dni, se predlog za izvršbo umakne. Sodno takso kasneje poravna dolžnik in jo upnik dobi povrnjeno ob končani izvršbi, če je ta uspešna.

Kdaj je sklep pravnomočen

Če dolžnik sklepu o izvršbi ugovarja, o ugovoru odločajo ustrezne službe na sodišču, postopek ugovora pa poteka v pisni (papirni) obliki. Če pa dolžnik sklepu ne ugovarja, ta postane pravnomočen, sklep o izvršbi pa je poslan na ustrezne naslove.